Zuhal Müzik

ARA
DAVUL ve PERKÜSYON

Telefon Ses Kaydı Aydınlatma Metni

Zuhal Dış Ticaret Anonim Şirketi’ne hoş geldiniz. Kişisel verilerinizin korunması Zuhal Müzik için değerlidir. Veri Sorumlusu sıfatıyla Zuhal Müzik, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak kişisel verilerinizle ilgili bütün işlemlerde verilerinizin korunması için gereken idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

Aydınlatma Metni

Veri sorumlusu Zuhal Dış Ticaret Anonim Şirketi tarafından, çağrı merkezimizi arayanların paylaşmış olduğu ad-soyad, iletişim bilgisi, talep ve şikayetlerine ilişkin detaylar ve ses kaydına ait kişisel verileri, Kanun’un genel ilkeleri doğrultusunda;

  1. Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanmanız, satış sonrası destek hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi;

  2. Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesinin artırılması, müşterilerimizin ihtiyaçları, beğenileri ve kullanım alışkanlıklarına göre özelleştirilerek sunumu ve önerilmesi;

  3. İnsan kaynakları politikalarımızın en iyi şekilde planlanması ve uygulanması; ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi; Şirketimizin ve iş ortaklarımızın hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini, Şirket kurumsal işleyişinin sağlanması,

  4. Veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, Şirketimize talep ve şikayetlerini iletenler ile iletişime geçilmesi,

  5. Şirkete ait ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi amaçlarıyla,

Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir.

KVKK’ya uygun olarak toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, Kanun’nda düzenlenen genel ilkeler ve veri işleme şartları çerçevesinde hukuka uygun olarak işlenir. Kişisel verileriniz veri işleme amaçlarına uygun ve bu amaçların sağlanmasına yönelik olarak; Şirket çözüm ortaklarına, ifa yardımcısı konumundaki şirketlere ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte; Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerine uygun olarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilecek ve işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz belirtmiş olduğumuz amaçlar doğrultusunda Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşmeden ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirebilmesi ve ayrıca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek koşuluyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebepleri ile edinilir ve işlenir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre ve konuya ilişkin bilgi ve belgeleri başvuruya ekleyerek; … adresine fiziki olarak veya … elektronik posta adresine, kayıtlı elektronik posta adresiniz veya daha önce şirketimizle paylaşmış olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.